Disclaimer

Vrijwaring
In het algemeen geldt dat Global Heart niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van onjuistheden in de via Global Heart aangeleverde informatie. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Global Heart website is het desalniettemin mogelijk dat gepubliceerde of getoonde informatie onvolledig c.q. onjuist is. Dit kan echter niet altijd voorkomen worden. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Wijzigingen
De informatie op de website wordt wekelijks aangevuld en / of aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang zonder kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen niet voor instaan dat de gepubliceerde of getoonde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie en waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Global Heart aanvaardt dan ook géén aansprakelijkheid met betrekking tot o.a. de volgende zaken:

  • Informatie van derden, producten en diensten
  • downloaden of gebruik van informatie, afbeeldingen, video’s of software die via deze websites ter beschikking wordt gesteld
  • Gelinkte internetwebsites d.m.v. Hyperlink, banner of button
  • Virussen, defecten, storingen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze websites
  • de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites
  • het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze websites of per e-mail aan Global Heart wordt gezonden of aan u wordt gezonden
  • het verlies van gegevens
  • Schade aangericht door derden (Phishing, hacking, internetfraude, spam, bot, malware, spyware)

Global Heart kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Het gebruiken van informatie vindt op eigen risico plaats!

Beweringen en meningen
Geuit via de Global Heart website, in artikelen, mededelingen op pagina’s , of op social media zijn die van de auteur(s) of bezoeker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, internetprovider of anderszins. Global heart kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of de (on)bereikbaarheid van de site.

Ook wijzen wij nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe-, indirecte-, incidentele-, gevolg-, aanvullende- en bijzondere-schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, het gebruik van informatie d.m.v. de website verkregen, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Geen medisch advies
De informatie op de website of social media dient niet ter vervanging van een consult of behandeling bij een arts of therapeut, maar is slechts een bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan noch diagnostische noch therapeutische noch enige andere medische waarde worden ontleend. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij lichamelijke en /of psychische klachten altijd een( huis-)arts.

Deze website is in geen geval bedoeld ter vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Global Heart raadt u altijd aan een gekwalificeerde arts of therapeut te raadplegen wanneer u gezondheidsklachten heeft.

Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult en/of een behandeling bij een arts, therapeut of specialist, net zo min ter vervanging van medicatie of het advies van een huisarts, specialist of therapeut.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid, welzijn en vitaliteit. Hierover kunnen wij geen garanties bieden.

Neem alvorens de informatie op deze website toe te passen contact op met uw huisarts, therapeut of specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen! Het gebruik van natuurgeneesmiddelen of supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren.

Vraag eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in uw voedingspatroon en/of levenswijze. Het toepassen van de informatie op deze website is volledig op eigen risico!

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker of ter bronvermelding.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Global Heart heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Global Heart links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Global Heart aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van website waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke website is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik website
De artikelen, afbeeldingen, audiobestanden en overige informatie op onze website zijn bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De aangeboden artikelen, afbeeldingen en audiobestanden dienen niet ter vervanging van enig advies. Wanneer u zonder bevestiging of aanvullend advies de inhoud van de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden volgt dan doet u dit geheel naar eigen inzicht en op eigen risico. Global Heart kan daarin géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is ook niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken. Hoewel Global Heart alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor de informatie en/of berichten die door bezoekers van de website, social media of via internet verzonden worden.

Toegang
Global Heart behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de volledige toegang tot haar websites of social media te ontzeggen.

Foto’s en afbeeldingen
De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Privacy
Global Heart respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk en wordt behandeld.

Wijziging van de algemene voorwaarden Global Heart behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Global Heart, www.globalheart.nl .

Email: redactie@globalheart.nl

 

Deze disclaimertekst is bijgewerkt op 22 januari 2016

 

Translate »