Disclaimer en privacy

Gebruiksvoorwaarden
Door een bezoek te brengen aan onze website of gebruik te maken van onze diensten – stemt u ermee in gebonden te zijn aan onze: Algemene voorwaarden, Privacybeleid.

Vrijwaring
In het algemeen geldt dat Global Heart niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van onjuistheden in de via Global Heart aangeleverde informatie. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Global Heart website is het desalniettemin mogelijk dat gepubliceerde of getoonde informatie onvolledig c.q. onjuist is. Dit kan echter niet altijd voorkomen worden. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Wijzigingen
De informatie op de website wordt wekelijks aangevuld en / of aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang zonder kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen niet voor instaan dat de gepubliceerde of getoonde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie en waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Global Heart aanvaardt dan ook géén aansprakelijkheid met betrekking tot o.a. de volgende zaken:

 • Informatie van derden, producten en diensten
 • downloaden of gebruik van informatie, afbeeldingen, video’s of software die via deze websites ter beschikking wordt gesteld
 • Gelinkte internetwebsites d.m.v. Hyperlink, banner of button
 • Virussen, defecten, storingen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze websites
 • de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites
 • het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze websites of per e-mail aan Global Heart wordt gezonden of aan u wordt gezonden
 • het verlies van gegevens
 • Schade aangericht door derden (Phishing, hacking, internetfraude, spam, bot, malware, spyware)

Global Heart kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Het gebruiken van informatie vindt op eigen risico plaats!

Beweringen en meningen
Geuit via de Global Heart website, in artikelen, mededelingen op pagina’s , of op social media zijn die van de auteur(s) of bezoeker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, internetprovider of anderszins. Global heart kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of de (on)bereikbaarheid van de site.

Ook wijzen wij nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe-, indirecte-, incidentele-, gevolg-, aanvullende- en bijzondere-schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, het gebruik van informatie d.m.v. de website verkregen, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Geen medisch advies
De informatie op de website of social media dient niet ter vervanging van een consult of behandeling bij een arts of therapeut, maar is slechts een bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan noch diagnostische noch therapeutische noch enige andere medische waarde worden ontleend. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij lichamelijke en /of psychische klachten altijd een( huis-)arts.

Deze website is in geen geval bedoeld ter vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Global Heart raadt u altijd aan een gekwalificeerde arts of therapeut te raadplegen wanneer u gezondheidsklachten heeft.

Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult en/of een behandeling bij een arts, therapeut of specialist, net zo min ter vervanging van medicatie of het advies van een huisarts, specialist of therapeut.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid, welzijn en vitaliteit. Hierover kunnen wij geen garanties bieden.

Neem alvorens de informatie op deze website toe te passen contact op met uw huisarts, therapeut of specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen! Het gebruik van natuurgeneesmiddelen of supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren.

Vraag eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in uw voedingspatroon en/of levenswijze. Het toepassen van de informatie op deze website is volledig op eigen risico!

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker of ter bronvermelding.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Global Heart heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Global Heart links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Global Heart aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van website waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke website is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik website
De artikelen, afbeeldingen, audiobestanden en overige informatie op onze website zijn bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De aangeboden artikelen, afbeeldingen en audiobestanden dienen niet ter vervanging van enig advies. Wanneer u zonder bevestiging of aanvullend advies de inhoud van de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden volgt dan doet u dit geheel naar eigen inzicht en op eigen risico. Global Heart kan daarin géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is ook niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken. Hoewel Global Heart alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor de informatie en/of berichten die door bezoekers van de website, social media of via internet verzonden worden.

Toegang
Global Heart behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de volledige toegang tot haar websites of social media te ontzeggen.

Foto’s en afbeeldingen
De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Auteursrechten en Copyrights

Wat is DCMA?
De DMCA is de Digital Millennium Copyright Act, een Noord-Amerikaanse wet aangaande copyright. De DMCA is ter bescherming tegen aansprakelijkheid als gevolg van schending van copyright.

DMCA-kennisgeving
Global Heart plaatst content van over de hele wereld. Hoewel Global Heart ernaar streeft ervoor te zorgen dat alle geposte ideeën geloofwaardig zijn, gebaseerd op feiten en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, kan het voorkomen dat content wordt aangeboden van andere partijen en / of inhoud die inbreuk maakt op de copyright van een andere partij. Als dit gebeurt, biedt de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de ‘DMCA’) verhaal voor auteursrechthouders die van mening zijn dat materiaal dat op op de website van Global Heart wordt weergegeven inbreuk maakt op rechten volgens de auteursrechtwetgeving. Wanneer u te goeder trouw gelooft dat content dat op de website van Global Heart wordt gehost inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u (of uw vertegenwoordiger) Global Heart een kennisgeving sturen waarin wordt gevraagd het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren.

De kennisgeving moet de volgende informatie bevatten:
• Uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres
• Voldoende informatie over het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden
• Identificatie van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Global Heart in staat te stellen het materiaal op de website te vinden
• Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet, zoals “Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het gebruik van de hierboven beschreven auteursrechtelijk beschermde materialen vermeend inbreukmakend is niet toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet. ”
• Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop mogelijk inbreuk is gemaakt, zoals “Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de melding klopt en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat het is geschonden. ”
• Een elektronische of fysieke handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de auteursrechthebbende die naar verluidt is geschonden

Alle claims van inbreuk op het auteursrecht moeten per e-mail worden verzonden naar redactie@globalheart.nl of per post worden verzonden:

Global Heart

Adres:
Waterviolier 21
8043 JX Zwolle
Email: redactie@globalheart.nl

Kennisgevingen over schending van intellectuele eigendom
Indien een geldige inbreuk auteursrecht klacht wordt ingediend, met daarin de benodigde informatie zoals omschreven in de DMCA, dan zal Global Heart adequaat handelen en het inbreukmakende materiaal, zoals vermeld in de klacht, verwijderen. Indien het Global Heart tijdig het veronderstelde inbreukmakende materiaal verwijdert, is zij op grond van de DMCA niet aansprakelijk voor de inbreukmakende inhoud.

Privacy statement

Privacy
De Global Heart respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Global Heart. Global Heart is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Welke informatie verzamelen wij?

We verzamelen de volgende informatie:
1.Persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks verstrekt, waaronder informatie die u verstrekt wanneer u een account bij ons registreert en items opslaat in uw profiel.
2.Niet-persoonlijke informatie die automatisch wordt verzameld terwijl u Global Heart gebruikt, inclusief trackinginformatie voor onze site.

Informatie die u ons rechtstreeks verstrekt

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Global Heart, kan het zijn dat wij u vragen persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van de Global Heart en gebruikt om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren.

Verwerking van persoonsgegevens
Global Heart legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, een uw interesse kenbaar maakt, een email verzend, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Global Heart. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, adres, telefoonnummer, email adres, webadres) geboortedatum, geslacht, opgegeven interesses, Bedrijfsnaam en contactgegevens, functiegegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten of diensten.

Global Heart verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

 • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Global Heart. Bijvoorbeeld om u een nieuwsbrief, informatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen
 • Om u in de gelegenheid te kunnen stellen om informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website van Global Heart of via verschillende socialmedia kanalen.
 • Wanneer u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren.
 • Om de websites van Global Heart en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen

Openbare activiteiten op Globalheart.nl en Social media.
We bieden u mogelijkheden om deel te nemen aan openbare activiteiten op Globalheart.nl en Social media. ‘Openbare activiteiten’ zijn alle acties die u uitvoert en die zijn ontworpen om zichtbaar te zijn voor andere gebruikers, inclusief opmerkingen, aanbevelingen en beoordelingen. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan openbare activiteiten, kan alle persoonlijke informatie die u daar indient, worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze gebieden. Uw berichten op de website en Social media staan standaard openbaar.

Niet-persoonlijke informatie die automatisch wordt verzameld
We voeren statistische analyses uit van gebruikers van de site en hun weergave- en participatiepatronen voor productontwikkelingsdoeleinden en om adverteerders over het algemeen te informeren over de aard van ons publiek.Houd er rekening mee dat we bij het bezoeken van een website van derden van Global Heart geen controle hebben over het privacybeleid van andere partijen, dus controleer voordat u op die sites surft of u akkoord gaat met hun voorwaarden.

Google Analytics
Global Heart maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze analyse krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Denk aan, Standaard webanalysegegevens, bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk identificeerbare informatie. Informatie die hier wordt gedeeld, kan door anderen worden gebruikt, mogelijk om u ongevraagde berichten te sturen. Als de openbaar gemaakte informatie niet in overeenstemming is met onze gebruiksvoorwaarden, kan uw inhoud worden verwijderd.

Afmelden
Global Heart houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) per e-mail melden bij: info@globalheart.nl

Affiliate partner programma & advertenties
De site is voor iedereen gratis toegankelijk en wordt betaald uit de opbrengsten van advertenties. Affiliate marketing is een vorm van online marketing waar een website producten van een adverteerder promoot en in ruil hiervoor een commissie ontvangt bij het bereiken van vooraf afgesproken doelen zoals een klik of verkoop. Met andere woorden, website X plaatst advertenties van producten, of productlinken van aanbieder Y die verwijzen naar aanbieder Y en zodra hierdoor een verkoop gerealiseerd wordt bij aanbieder Y krijgt website X hierover een commissie percentage.

We houden bij hoe vaak onze doelgroep contact heeft met Global Heart en delen geen contactgegevens met onze adverteerders. Voor de eventuele data die derde partijen mogelijk verzamelen via Global Heart, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Social Media
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Social PlugIns Deze plugins bieden je de mogelijkheid om inhoud van deze website te delen met je contacten op verschillende Social Media kanalen. Door de integratie van deze plugins in onze website kunnen Social Media kanalen (Facebook, Google, Twitter, Instagram, Whatsapp, Pinterest etc.) ontvangen. Voor de cookies die de Social Media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Wijziging van de algemene voorwaarden
Deze privacy statement en disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd Global Heart behoudt zicht het recht deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement en disclaimer te raadplegen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Global Heart.

Wanneer het beleid is bijgewerkt, wordt de datum van de laatste update boven aan het privacybeleid weergegeven.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen? Stuur een brief of e-mail naar:

Global Heart

Website: www.globalheart.nl
Adres:
Waterviolier 21
8043 JX Zwolle

Voor redactionele informatie, suggesties, klachten, of vragen
Email:
redactie@globalheart.nl

KvK:
68985703

Deze disclaimertekst is bijgewerkt op 12 mei 2018

 

Translate »