Oog in oog met jouw eigen levensspel

(Earth Matters) Inzicht in het eigen levensspel is essentieel om in te zien wat je hier op aarde komt doen! Jouw uniciteit is het uitgangspunt van dit spel; het staat er tevens borg voor dat jij je onmogelijk kunt aanpassen aan de ‘gewenste’ uniformiteit van je omgeving, je opvoeding, milieu etc.; je vrije wil staat er borg voor dat je een volledig autonoom leven gaat leiden! Al lijkt het af en toe dat je helemaal verkeerd bezig bent, heb je zelfs spijt van bepaalde acties; ieder besluit heeft een reden! De aarde is nu eenmaal een leerschool, een plaats waar je voor gekozen hebt om je ontwikkelen. Hier breng je in praktijk – in de materie – je geestelijke schat aan aanwezige kennis en inzichten. Op aarde ervaren we ‘aan den lijve’ wat deze rijkdom ons biedt.

De ‘veranderaars’, de pioniers, avonturiers, nieuwetijdskinderen en -volwassenen zetten de ons bekende en vertrouwde wereld op zijn kop! Veranderingen voelen voor de meeste mensen niet als plezierig, niet prettig, als onrustig en onnodig. In elk gezin of familie kom je wel zo’n veranderaar tegen. Zijn het de vroegere ‘zwarte schapen’ van de familie? Staan wij misschien wat ontvankelijker tegenover hen? Hoewel ze in de geestelijke wereld ervoor gekozen hebben om veranderingen op aarde en in hun persoonlijk leven te initiëren en uit te voeren, moet je niet denken dat ze – eenmaal op aarde – het allemaal simpel voor hen is! Niet altijd hebben ze meteen de moed om aan hun missie te gaan werken. Maar linksom of rechtsom moeten ze toch van start, omdat ze simpelweg niet om zichzelf heen kunnen! Ze brengen hun visie, hun kijk op de wereld spontaan in woord en daad naar buiten. Omdat ze leven vanuit hun hart is manipulatie of oneerlijkheid onmogelijk! Ze kunnen alleen maar reageren zoals ze dat vanuit hun hart voelen! Ze zouden onrecht doen aan zichzelf wanneer ze niet direct en adequaat zouden reageren op datgene wat hun van buiten af gespiegeld wordt.

‘Vluchten kan niet meer’

Waar je voor gekozen hebt in de geestelijke wereld om hier op aarde in je nieuwe incarnatie aan te gaan, blijft je hele verdere leven je richtsnoer en je onafwendbare levenslot. Je hebt in volledige vrijheid gekozen, dus je ziel zal zich houden aan jouw doelstelling. Eenmaal op aarde kun je niet zeggen: ‘Nee, dit is me té moeilijk, hier kies ik niet voor, daar wil of durf ik niet aan te beginnen’. Dat telt simpelweg niet. Jij kunt alleen maar volvoeren waar je zelf vrijwillig geestelijk voor gekozen hebt. Welke weg je neemt, hoeveel omwegen je maakt, hoeveel tijd het vraagt, is jouw keuze. Uitgangspunt blijft echter wel dat het doel wat je gekozen hebt bij dit levensspel, altijd je focus blijft.

‘Maar,’ zul jij je misschien afvragen, ’hoe weet ik in godsnaam wat ik bij deze incarnatie als doel gekozen heb?’ Belangrijk is om eerst te werken aan inzicht en aanvaarding van je eigen persoonlijkheid; wat zijn mijn sterke en zwakkere punten? Daarin zit al een heel belangrijk uitgangspunt van je doelstelling bij je komst op aarde! Ga vooral op zoek naar jouw eigen wijsheid!

Het gaat je verstand te boven!


Acceptatie van jezelf. Dat is al een hels karwei, omdat je persoonlijkheid je altijd weer mensen spiegelt die eigenschappen demonstreren die jij dolgraag wilt bezitten. Het kan altijd weer beter, mooier en volmaakter! Pas wanneer je jezelf volledig hebt aanvaard, met je plussen en minnen, kun je ook de ander accepteren. Inzicht in je eigen feilen zorgt dat je minder kritisch wordt op de uitstraling, daden en gedragingen van anderen. Anderen spiegelen je immers alleen maar; je kunt je egostemmetje alleen maar smoren door jezelf voluit lief te hebben zoals je bent. Pas dan oordeel of veroordeel je ook niet langer het gedrag van anderen. Dan vertrouw je pas op je ingeboren wijsheid van je hart!

Eindelijk ben je toe om die schat te gaan ont-dekken, je wijsheid aan te boren die zich kan manifesteren wanneer jij daar aan toe bent. Pas nu krijg je zicht op je ware levensvervulling. Zelf ervoer ik hoe mijn leven onlangs op zijn kop werd gezet door een ziekteproces van anderhalf jaar, met operaties en bestralingen. Alle angsten die ik meende onder controle te hebben, speelden in alle heftigheid op. Angst, het product van mijn rationele geest, glorieerde nog een keertje. Mijn wijsheid vertelt me echter, dat ook dit ziekteproces een keuze is die ik wilde ervaren! Werkelijk, het gaat mijn verstand te boven!

 

Het levensspel positief of negatief ervaren


In grote lijnen ervaren mensen hun leven op aarde wisselend als positief of negatief. Wie zich laat leiden door berichtgeving in kranten, radio of televisie, zal een vrij eenzijdig en negatief beeld opbouwen van de wereld. De sterke neiging van de pers om alleen de negatieve gebeurtenissen als interessant nieuws aan te merken, werkt hier sterk in door. Meegaan met deze negatieve spiraal zorgt ervoor dat de moeilijke en pijnlijke zaken in het persoonlijk leven overdreven veel aandacht krijgen. Als de schepper van je eigen leven, leg je dan daarop de nadruk.

De andere eenzijdigheid is alleen maar de positieve aspecten in je leven willen zien en benadrukken. Van Kooten & de Bie gaven in hun perfecte persiflage van ‘de positivo’s’ daar op een unieke, heel humoristische wijze vorm en inhoud aan. Beide kanten zijn in het leven ruimschoots aanwezig, en het is het merkwaardige in ons creatieproces van ons levensspel, dat positief en negatief in ons leven van positie kan wisselen. Een aanvankelijk als heel negatief ervaren gebeurtenis, kan juist wat verder in de tijd een hele positieve uitwerking krijgen! Accepteren dat we het gewoon niet weten waarom een gebeurtenis of een situatie is zoals die is, het gewoon doen met wat zich voordoet, wel wetend dat het ongetwijfeld zinvol is. Je bent overtuigd dat elke gebeurtenis meehelpt jouw levensspel volmaakter te spelen, wat de ultieme garantie is dat tenslotte alles in lijn komt.

 

Eigenwijs?


Het is gewoon simpelweg zo, dat we alleen op onze eigen wijsheid kunnen vertrouwen, en niet op de wijsheid van anderen. Let wel: natuurlijk kunnen we op een bepaald moment leren van de wijsheid van anderen en met de kennis en vaardigheden van de deskundigen uit het medische circuit was ik in de afgelopen periode maar al te blij. Mijn ervaring is dat, wat in de materie eenmaal is ingedaald, dient ook op het fysieke niveau te worden geheeld! Geestelijk kun je dat zelf ondersteunen door een positieve levensinstelling, met een optimistische, blijmoedige overtuiging van volledig vertrouwen in het zelfhelend vermogen van je lichaam, met voldoende rust, volwaardige voeding, door verslavingen in toom houden, etc.

Een energetisch therapeut verzekerde mij pertinent: ‘Die kanker trek ik zó uit je lichaam!’ Nee, zo werkt het m.i. in het leven niet. Wat op je pad komt, daar dien je zelf oplossingen voor te zoeken. Natuurlijk kun je een eindje met iemand meelopen die de wijsheid heeft die jij op dat moment nodig hebt. Maar tenslotte laat je die persoon los, ga je je eigen weg of ruil je hem in voor een andere wijsgeer. Wanneer jij je eigen wijsheid ontdekt hebt en er voldoende ruimte aan geeft, dan weet je dat je alleen nog maar op ingevingen vanuit je hart kunt vertrouwen!

Teveel mensen reageren in allerlei situaties nog vanuit hun hoofd, vanuit hun denken. Ze leven nog vanuit aangeleerde regels, conventies, opvoeding, ‘zoals het hoort’. Hun leven wordt bepaald door het verleden en zó proberen ze grip te krijgen op hun toekomst. Het ware leven speelt zich af in het hier en nu! Angst wat alleen maar zit in het verleden of de toekomst, beheerst hun doen en laten. Ze durven nog niet te vertrouwen op hun eigen wijsheid, op de stem vanuit hun hart waar de ware liefde voor henzelf en de totale schepping woont. Durven vertrouwen op je eigen wijsheid is de kernwaarheid waar jij voor kiest bij je levensspel. Van buitenaf krijg jij gespiegeld waar jij op dit moment aan toe bent om te ervaren, om aan te werken. Jouw vrije wil staat er borg voor dat je niets van buitenaf wordt opgelegd. Alles wat je doet of laat is volledig jouw eigen keuze!

 

Geneigd tot het goede


Ondanks alle Christelijke indoctrinatie over de geneigdheid van elk mens tot het kwade, begreep ik al heel vroeg dat ik bij de zoektocht naar ’Wie ben ik?’, volledige vrijheid heb om zelf individuele keuzes tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ te maken. De dualiteit op aarde zorgt voor een scala aan mogelijkheden. Elke beslissing heeft altijd twee kanten! Het is zaak dat wij mensen experimenteren met alle keuzemogelijkheden om te ontdekken wat voor mij, op dit moment, de juiste keuze is. We zijn voortdurend onderweg en soms nemen we een afslag die later niet helemaal juist blijkt te zijn; via een ‘omweg’ kom je dan weer op het pad wat op dit moment beter bij je past! Elke actie die je onderneemt in je leven is juist; je doet immers altijd ervaring op wat op dit moment bij je past. ‘Goed’ en ‘kwaad’ worden daardoor subjectieve kwaliteiten, afhankelijk van het moment.

 

Goed en slecht zijn inwisselbaar


Al op de leeftijd van 6 jaar had ik een ervaring waar vriend – vijand, goed – slecht, licht – donker een belangrijke rol speelde. In 1944 werd het zuiden van Nederland al bevrijd. Een gedeserteerde Duitse soldaat had zich bij ons in de buurt aangesloten bij de ondergrondse beweging. Door de snelle geallieerde opmars werd hij bang door onze bevrijders gefusilleerd te worden. Hij besloot zich weer te melden bij het Duitse leger. De mensen van de ondergrondse waren bang dat hij – onder druk gezet – hen zou verraden. Hij werd onze landelijk gelegen straat ingelokt en daar vermoord! Als kind hoorde ik hem: ‘Hilfe, hilfe, Mutti, Mutti’, roepen. De gebeurtenis werd door de volwassenen en de Nederlandse politie doodgezwegen om repercussies van de toenmalige, nog aanwezige Duitse bezetter te voorkomen. Als kind was ik totaal verbijsterd. Ik begreep niet wie nu mijn vijand en wie mijn vriend was! Een jongeman van amper 20 jaar die in doodsangst om zijn moeder roept: Is dat mijn vijand? Natuurlijk begreep ik later de rationele overwegingen van alle betrokkenen wel, maar mijn gevoel vertelt me tot nu toe een ander verhaal! Vriend en vijand, goed en kwaad zijn in het leven inwisselbaar!

 

De spelende mens


Wie naar spelende kinderen kijkt mag ervaren hoe het levensspel gespeeld dient te worden. Het kind leeft in het moment en handelt zoals het zich voelt in het hier en nu; het leeft met een lach en een traan. Nu ben je geen kind meer; al levend ben je die kinderlijke onschuld kwijtgeraakt. Maar diep in jouw hart is dat wijs geworden kind nog steeds aanwezig en wacht op het moment dat jij tijd en aandacht aan hem gaat besteden. Dan sta je weer oog in oog met je eigen oorspronkelijkheid, met degene die jij ten diepste bent. Op dat moment verschuift je interesse en aandacht, je verandert simpelweg van dimensie; je merkt dat totaal andere zaken dan vroeger je belangstelling hebben. Je weet dan dat je op aarde niets meer hoeft te leren, je herinnert je weten! Je kiest ervoor om oog in oog te staan met jouw diepste zijnsvorm; inzicht en doorzicht te krijgen in jouw eigen levensspel!

Bron: Earth Matters

Translate »